WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2023-12-01 11:28:39 Ogłoszenia

działka położona w miejscowości Słupia, obręb 0015, działka rolna

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy  w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 954/1 o pow. 0,68 ha, obręb 0018 Słupia, stanowiąca własność Gminy Pacanów, KW nr KI1B/00056270/7.
a)Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Słupia, obręb 0015, działka rolna. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
b)Powierzchnia nieruchomości: 0,68 ha, RIVa- 0,62 ha, W- RIVa- 0,06 ha.
c)Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 954/1 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 954/1 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:  korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym – obszar doliny Wisły, tereny zagrożone zalaniem od Kanału Strumień, kompleks gruntów rolnych chronionych.
d)Przeznaczenie: dzierżawa pod działalność rolniczą.
e)Wysokość czynszu za dzierżawę: 204,00zł, ZW, czynsz wyliczony na podstawie Zarządzenia nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 24 września 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Pacanów.
f)Terminy wnoszenia opłat: raz do roku do 15 września.
g)Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.
h)Okres wydzierżawienia: 3 lata.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 01 grudzień 2023 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz  w sołectwie Pacanów, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.

Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205, 208 lub telefonicznie 41 376 54 03 wew. 25, 13.

Zobacz również: