WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do najmu

2023-12-01 11:27:38 Ogłoszenia

lokal użytkowy- apteka o pow. 131,00 m2

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do najmu

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do najmu:

Oznaczenie nieruchomości: lokal użytkowy- apteka o pow. 131,00 m2 usytuowany  w budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie przy ul. dr Antoniego Gałązki 11, na działce nr 1315/2 o pow. 0,2787 ha, KW KI1B/00055357/4.

1.Powierzchnia nieruchomości:131,00 m2.
2.Opis nieruchomości: lokal użytkowy składający się z 8 pomieszczeń (6-parter, 2- piwnica) w budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie, działka nr 1315/2 oznaczona w EGIB jako inne tereny zabudowane Bi. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
3.Przeznaczenie: apteka.
4.Wysokość czynszu za najem: 8,00 zł plus Vat za 1 m2, czynsz wyliczony na podstawie Zarządzenia nr 26/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych najmu lokali użytkowych na terenie Miasta i Gminy Pacanów.
5.Terminy wnoszenia opłat: do 10 każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu.
6.Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu najmu w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie stawki czynszu najmu.
7.Okres najmu: 10 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 01 grudzień 2023 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz  w sołectwie Słupia na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.

Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205, 208 lub telefonicznie 41 376 54 03 wew. 25, 13.

Zobacz również: