Ogłoszenie

2023-11-09 08:00:00 Ogłoszenia

o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych przy zabytku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), oraz § 6 Uchwały Rady Gminy Pacanów nr. X/47/15 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Kwota dofinansowania wynosi 305 511,13 zł., z czego 245 00,00 zł pochodzi ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości w dniu 09.11.2023 r. od godz. 8:00 do godz. 9:00 powinny złożyć stosowny wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/47/15  Rady Gminy Pacanów z dnia 14 maja 2015r.  

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/mgr Wiesław Skop

Zobacz również: