Obwieszczenie ROŚ.6220.17.2022/2023

2023-09-14 10:51:44 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w obrębie Sroczków , gmina Pacanów” planowanej na działkach o nr ewid. 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 476, 477, 479 obręb Sroczków gmina Pacanów

Znak: ROŚ.6220.17.2022/2023                                                 Pacanów, dnia 12.09.2023r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023 poz.775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U. 2023 poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 12.09.2023 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji znak: ROŚ.6220.17.2022/2023 z dnia 23.05.2023 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w obrębie Sroczków , gmina Pacanów” planowanej na działkach o nr ewid. 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 476, 477, 479 obręb Sroczków gmina Pacanów planowaną do realizacji przez PCWO ENERGY PROJEKT Sp z o.o z siedzibą w m. Warszawa.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie upublicznia się poprzez:

1.      Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

2.      Umieszczenie na stronie internetowej BIP UMiG Pacanów

3.      Wywieszenie na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych najbliżej terenu inwestycji
w m. Sroczków oraz sąsiadującej bezpośrednio m. Wólki Oleśnickiej.

 


Otrzymują:

1.       Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

tablicach ogłoszeń sołectw:

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.       Wnioskodawca

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: