Obwieszczenie IGPM.6733.1.2023

2023-05-05 13:08:33 Ogłoszenia

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK79 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Opatów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”,

Pacanów, dnia 05.05.2023 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2023

 

Data obowiązywania:

od 05.05.2023 do 19.05.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 05.05.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję
Nr 2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 702,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK79 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Opatów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”,

·   Dla Zadania 1: działki o numerach ewidencyjnych 3870/6, 3870/1, 3177, 3872, 3870/2, 3870/8, 3392 oraz 3870/9, położone w miejscowości Biechów, obręb 0001 Biechów, gmina Pacanów, oraz działkę o numerze ewidencyjnym 2175/1, położoną w miejscowości Wola Biechowska, obręb 0020 Wola Biechowska, gmina Pacanów (o długości całkowitej ok. 286,0 m);

·    Dla Zadania 2: działki o numerach ewidencyjnych 1785/1, 1786, 2152/12, 1787, 1789, 1791/2, 1791/1, 2152/14, 2152/5, 2152/11, 2152/10, 2152/9, 2152/8, 1868, 1869, 2152/4, 2152,3, 2152/6 oraz 2152/7 położone w miejscowości Wola Biechowska, obręb 0020 Wola Biechowska, gmina Pacanów (o długości całkowitej ok. 416,0 m).

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000  z późniejszymi zmianami).

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl (BIP), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, a także na tablicy ogłoszeń w miejscowości Biechów i Wola Biechowska.

 

 

 Z-ca Burmistrza

Kazimierz Zdziebko

Zobacz również: