Obwieszczenie ROŚ.6220.18.2022/2023

2023-03-16 13:59:41 Ogłoszenia

Budowa stawu rybnego z częściowym ogroblowaniem, rurociągiem zasilającym, mnichem spustowym z leżakiem oraz wykonanie zastawki spiętrzającej wodę na rzece

Znak: ROŚ.6220.18.2022/2023                                                                     Pacanów, dnia 15.03.2023r.

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

 

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – k.p.a.,  (tj. Dz.  U. 2022 poz. 2000 ze zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – u.o.o.ś., (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów w toku postępowania na wniosek Inwestorów Wioletta i Leszek Sambórskich z siedzibą w m. Owczary dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stawu rybnego z częściowym ogroblowaniem, rurociągiem zasilającym, mnichem spustowym z leżakiem oraz wykonanie zastawki spiętrzającej wodę na rzece”

 

zawiadamiam strony o

 

   I.          przedłożeniu nowych materiałów w sprawie tj. uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia;

 II.          o zmianie kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz.1071) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 89 lit. e ww rozporządzenia;

III.          o nazwie Inwestorów planowanego przedsięwzięcia tj: Wioletta i Leszek Sambórscy

IV.          o nazwie inwestycji: „Budowa stawu rybnego z częściowym ogroblowaniem, rurociągiem zasilającym, mnichem spustowym z leżakiem oraz wykonanie zastawki spiętrzającej wodę na rzece” planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 662, 968 i 661/4 obręb Sroczków gmina Pacanów”,

V.          o zwiększeniu ternu inwestycji o działkę nr ewid. gr 661/4 obręb Sroczków.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3
u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Sroczków.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 2000), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

1.       Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

tablicach ogłoszeń sołectwa:

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.       Wnioskodawca przez Pełnomocnika                                                                                                                                 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dot. ROŚ.6220.18.2022/2023

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Państwa danych jest  reprezentowany przez Burmistrza Urząd Miasta i Gminy Pacanów adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów woj. świętokrzyskie, telefon: 413765403

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

4)       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5)       Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię).

6)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,
    że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7)       Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa
w punkcie 3.

8)       Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: