Obwieszczenie IGPM.6733.1.2023

2023-02-28 13:59:08 Ogłoszenia

Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK79 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Opatów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”,

Pacanów, dnia 28.02.2023 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2023

Data obowiązywania:

od 28.02.2023 do 14.03.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w na wniosek z dnia 08.02.2023 roku:

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Kielce, z siedzibą: ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce,  reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Marcina Rokitę, ul. 1 Maja 62/26, 25–511 Kielce,

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 702,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK79 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Opatów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”,

·   Dla Zadania 1: działki o numerach ewidencyjnych 3870/6, 3870/1, 3177, 3872, 3870/2, 3870/8, 3392 oraz 3870/9, położone w miejscowości Biechów, obręb 0001 Biechów, gmina Pacanów, oraz działkę o numerze ewidencyjnym 2175/1, położoną w miejscowości Wola Biechowska, obręb 0020 Wola Biechowska, gmina Pacanów (o długości całkowitej ok. 286,0 m);

·    Dla Zadania 2: działki o numerach ewidencyjnych 1785/1, 1786, 2152/12, 1787, 1789, 1791/2, 1791/1, 2152/14, 2152/5, 2152/11, 2152/10, 2152/9, 1682/2, 2152/8, 1868, 1869, 2152/4, 2152,3, 2152/6 oraz 2152/7 położone w miejscowości Wola Biechowska, obręb 0020 Wola Biechowska, gmina Pacanów (o długości całkowitej ok. 416,0 m).

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 106 k.p.a., Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

Informuję strony o uprawnieniach z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wnoszenie uwag i wniosków do zebranych dowodów i materiałów, istnieje w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208 w dniach i godzinach pracy jednostki samorządu terytorialnego po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 16 lub drogą elektroniczną po przesłaniu pisemnego wniosku na adres: ug2@pacanow.pl

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Do wiadomości:

1.       publicznej: www.bip.pacanow.pl

2.       Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów,

3.       Tablica ogłoszeń sołectwo Biechów,

4.       Tablica ogłoszeń sołectwo Wola Biechowska,

5.       a.a. – IGPM

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Dokumentacja

Załącznik graficzny

 

Zobacz również: