Obwieszczenie IGPM.6730.28.2022.2023

2023-02-02 08:11:40 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury związanymi z budową i eksploatacją modułów fotowoltaicznych, obejmującego nieruchomości położone w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 971, 1029, 1098 oraz 1099, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów

Pacanów, dnia 02.02.2023 r.

Znak sprawy: IGPM.6730.28.2022.2023

Data obowiązywania:

od 02.02.2023 do 16.02.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami)  art. 10 § 1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy prowadzonym na wniosek:

PVE 236 Sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 7/1 C, 85–065 Bydgoszcz reprezentowane przez Pana Damiana BĘBNISTA, ul. Leśna 24/85, 85–676 Bydgoszcz, dla inwestycji polegającej na:

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury związanymi z budową i eksploatacją modułów fotowoltaicznych,

obejmującego nieruchomości położone w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, oznaczone w ewidencji gruntów numerami 971, 1029, 1098 oraz 1099, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów.

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające warunki zabudowy) w związku z wnioskowanym uzgodnieniem warunków zabudowy z; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. J. Długosza 4A,        4/ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Geologii, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, 5/ PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22,       31-109 Kraków, 6/ Burmistrz Miasta i Gminy 28-133 Pacanów

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów. Kontakt z urzędem w następujący sposób; telefonicznie 41 3765403 wew. 16, drogą elektroniczną na adres: ug2@pacanow.pl, skrytka ePUAP: /758oq3xsuk/skrytka lub /758oq3xsuk/SkrytkaESP

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 20, w trybie art. 49 Kpa strony zostaną zawiadomione o tym etapie postępowania poprzez Obwieszczenie.

               Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji
w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl (BIP), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, a także na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Słupia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: