Obwieszczenie IGPM.6733.5.2022.2023

2023-01-24 13:42:44 Ogłoszenia

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS4491B” wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie

Pacanów, dnia 24.01.2023 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.5.2022.2023

Data obowiązywania:

od 24.01.2023 do 08.02.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.01.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Nr 1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS4491B” wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie,

obejmująca nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 3183, położoną w miejscowości Biechów, obręb 0001 Biechów, gmina Pacanów.

Sprostowanie omyłki polega na zmianie oznaczeń anten sektorowych w treści decyzji zamiast Huawei/A704517ROv06 na Huawei/A704517R0v06.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z postanowieniem w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000  z późniejszymi zmianami).

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl (BIP), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, a także na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Biechów.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: