Obwieszczenie IGPM.6733.4.2022

2022-12-27 12:24:49 Ogłoszenia

Przebudowa i budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca część nieruchomości o numerach ewidencyjnych 343/2 oraz 345, położonych w miejscowości Słupia, obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów

Pacanów, dnia 27.12.2022 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.4.2022

Data obowiązywania:

od 28.12.2022 do 11.01.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.12.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 5.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Przebudowa i budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca część nieruchomości o numerach ewidencyjnych 343/2 oraz 345, położonych w miejscowości Słupia, obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami).

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: