Obwieszczenie IGPM.6733.5.2022

2022-11-23 08:03:12 Ogłoszenia

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS4491B” wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 3183, położoną w miejscowości Biechów, obręb 0001 Biechów, gmina Pacanów.

Pacanów, dnia 22.11.2022 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.5.2022

Data obowiązywania:

od 23.11.2022 do 07.12.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w na wniosek z dnia 28.10.2022 roku:

P4 Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pełnomocnika – Pana Pawła Ponikowskiego, ul. Odkryta 36/10, 03–140 Warszawa,

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „BUS4491B” wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie,

obejmująca nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 3183, położoną w miejscowości Biechów, obręb 0001 Biechów, gmina Pacanów;

O zakresie programowym inwestycji obejmującym:

1.      wieżę konstrukcji kratowej, stalowa o wysokości 56,35 m n.p.t. (wraz z instalacją odgromową) o wymiarach poziomych 12 m x 12 m i współrzędnych geograficznych środka wieży – 50º22’52,9’’N, 20º59’29,1’’E;

2.      urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze wraz z wewnętrzną linią zasilającą i przyłączem telekomunikacyjnym, kanalizację teletechniczną /na przyłącze światłowodowe/;

3.      ogrodzenie systemowe wieży;

4.      system antenowy zainstalowany na projektowanej wieży:

-       anteny sektorowe (szt. 9):

·        Huawei/ADU4518R8v06 (L081M1/L181M1/L211M1/N211M1), o azymucie 130 stopni, wysokości zawieszenia 53,00 m n.p.t., tilt 12 stopni;

·        Huawei/ADU4518R8v06 (L081M2/L181M2/L211M2/N211M2), o azymucie 130 stopni, wysokości zawieszenia 53,00 m n.p.t., tilt 12 stopni;

·        Huawei/ADU4518R8v06 (L082M1/L182M1/L211M1/N212M1), o azymucie 240 stopni, wysokości zawieszenia 53,00 m n.p.t., tilt 12 stopni;

·        Huawei/ADU4518R8v06 (L082M2/L182M2/L212M2/N212M2), o azymucie 240 stopni, wysokości zawieszenia 53,00 m n.p.t., tilt 12 stopni;

·        Huawei/ADU4518R8v06 (L083M1/L183M1/L213M1/N213M1), o azymucie 350 stopni, wysokości zawieszenia 53,00 m n.p.t., tilt 12 stopni;

·        Huawei/ADU4518R8v06 (L083M2/L183M2/L213M2/N213M2), o azymucie 350 stopni, wysokości zawieszenia 53,00 m n.p.t., tilt 12 stopni;

·        Huawei/A704517ROv06 (G091/U091), o azymucie 130 stopni, wysokości zawieszenia 53,00 m n.p.t., tilt 10 stopni;

·        Huawei/A704517ROv06 (G092/U092), o azymucie 240 stopni, wysokości zawieszenia 53,00 m n.p.t., tilt 10 stopni;

·        Huawei/A704517ROv06 (G093/U093), o azymucie 350 stopni, wysokości zawieszenia 53,00 m n.p.t., tilt 10 stopni;

-       anteny radiolinii (szt. 4):

·        RL1 o azymucie 32 stopnie, średnicy anteny 0,6 m, wysokości zawieszenia 50,80 m n.p.t.;

·        RL2 o azymucie 81 stopni, średnicy anteny 0,6 m, wysokości zawieszenia 50,80 m n.p.t.;

·        RL3 o azymucie 238 stopni, średnicy anteny 0,6 m, wysokości zawieszenia 50,80 m n.p.t.;

·        RL4 o azymucie 279 stopni, średnicy anteny 0,6 m, wysokości zawieszenia 50,80 m n.p.t..

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 106 k.p.a., Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

Informuję strony o uprawnieniach z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wnoszenie uwag i wniosków do zebranych dowodów i materiałów, istnieje w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208 w dniach i godzinach pracy jednostki samorządu terytorialnego po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 16 lub drogą elektroniczną po przesłaniu pisemnego wniosku na adres: ug2@pacanow.pl ze względu na sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19” regulowana ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 567 z p.zm.)

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Do wiadomości publicznej:

 www.bip.pacanow.pl

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Projekt decyzji do obwieszczenia IGPM.6733.5.2022

Zobacz również: