Obwieszczenie IGPM.6733.2.2022

2022-11-17 14:35:38 Ogłoszenia

Budowa odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 710,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”

Pacanów, dnia 17.11.2022 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.2.2022

Data obowiązywania:

od 17.11.2022 do 01.12.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.11.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 3.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 710,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”,

·                 Dla Zadania 1: działki o numerach ewidencyjnych 1941 i 1262, położone w miejscowości gminnej Pacanów, obręb 0001 Pacanów, oraz 41 i 22/1 położone w miejscowości Niegosławice, obręb 0012 Niegosławice, gmina Pacanów;

·                 Dla Zadania 2: działki o numerach ewidencyjnych 920, 241, 731 oraz 941, położone w miejscowości Żabiec, obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów;

·                 Dla Zadania 3: działki o numerach ewidencyjnych 339 oraz 591, położone w miejscowości Rataje Karskie, obręb 0016 Rataje Karskie, gmina Pacanów;

·                 Dla Zadania 4: działki o numerach ewidencyjnych 424/1, 425/1, 593/1 i 592/1, położone w miejscowości Rataje Karskie, obręb 0016 Rataje Karskie, gmina Pacanów, oraz działka o numerze ewidencyjnym 1239/1 położona w miejscowości Rataje Słupskie, obręb 0017 Rataje Słupskie, gmina Pacanów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami).

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ mgr Wiesław Skop

Zobacz również: