Obwieszczenie IGPM.6733.3.2022

2022-10-25 11:21:55 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie. na części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1974/1, 1436, 1975, położonych w obrębie: 0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów.

Pacanów, dnia 25.10.2022 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.3.2022 

Data obowiązywania:

od 26.10.2022 do 09.11.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia wraz instalacjami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie.

na części nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1974/1, 1436, 1975, położonych w obrębie:  0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto, gmina Pacanów.

Wnioskodawca:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach,

Pełnomocnik: Pan Marcin LIZAK FHU Hydroland, adres korespondencyjny: ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego) w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z: 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. J.Długosza 4A, 4/ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Oddział Geologii, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 5/ Świętokrzyski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-001 Kielce, ul. Paderewskiego 34A

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Mając na względzie sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19” regulowana ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 567 z p.zm.), polecam kontakt z urzędem w następujący sposób; telefonicznie 41 3765403 wew. 16, drogą elektroniczną na adres: ug2@pacanow.pl, skrytka ePUAP: /758oq3xsuk/skrytka lub /758oq3xsuk/SkrytkaESP

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: