Obwieszczenie ROŚ.6220.13.2022

2022-10-25 07:48:28 Ogłoszenia

Dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa z rzeki Wisły w km 190+780-191+630 w miejscowości Kępa Lubawska gmina Pacanów oraz w km 194+300-195+300 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów wraz z jego przewozem barką i przeładunkiem na prawym brzegu w międzywalu rzeki Wisły w km 193+750 w miejscowości Szczucin

Znak: ROŚ.6220.13.2022

Pacanów, dnia 24.10.2022r.

 

OBWIESZCZENIE

W nawiązaniu do obwieszczenia z dnia 14.09.2022r sygn. ROŚ.65220.13.2022 o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa z rzeki Wisły  w km 190+780-191+630 w miejscowości Kępa Lubawska gmina Pacanów oraz w km 194+300-195+300 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów wraz z jego przewozem barką i przeładunkiem na prawym brzegu w międzywalu rzeki Wisły w km 193+750 w miejscowości Szczucin, którego inwestorem jest Firma Handlowo-Usługowo-Budowlana „RZEKA” s.c. Wanda Mądra, Jan Mądry, Radosław Mądry z siedzibą w 39-300 Mielec ul. Wysockiego 2,

informuję, że Inwestor w uzupełnieniu z dnia 05.10.02022r wskazał poprawne numery działek, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia. Poprawny zapis w KIP brzmi:

„Wydobywanie materiału z rzeki odbywać się będzie z jej nurtu, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

- km 190+780-191+630 – dz. nr 1 obręb Lubasz woj. małopolskie oraz dz. nr 407/1 obręb Kępą Lubawska woj. świętokrzyskie,

- km 194+300-195+300 - dz. nr 1397 obręb Szczucin woj. małopolskie, dz. nr 263 obręb Łęka Szczucińska woj. małopolskie, dz. nr 723 obręb Kółko Żabieckie woj. świętokrzyskie oraz dz. nr 612 obręb Rataje Karskie woj. Świętokrzyskie.”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@pacanow.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie, w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczucinie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectw: Kępa Lubawska, Rataje Karskie, Kółko Żabieckie gmina Pacanów oraz sołectw Szczucin, Lubasz, Łeka Szczucińska gmina Szczucin.

Publiczne ogłoszeni nastąpi 26 października 2022r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

 

Otrzymują:

1.        Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·         Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie

tablicach ogłoszeń miejscowości:

·         Kępa Lubawska, Rataje Karskie, Kółko Żabieckie gmina Pacanów

·         Szczucin, Lubasz, Łęka Szczucińska gmina Szczucin na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.        Wnioskodawca                                                                                                                                                                                                        ./.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dot. ROŚ.6220.13.2022 z dnia  24 .10.2022r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Państwa danych jest  reprezentowany przez Burmistrza Urząd Miasta i Gminy Pacanów adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów woj. świętokrzyskie, telefon: 413765403

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

4)       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5)       Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię).

6)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7)       Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa
w punkcie 3.

8)       Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

 

Zobacz również: