Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

2022-10-03 13:49:15 Ogłoszenia

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów poprzez organizację regularnych zajęć sportowych i udział w rozgrywkach piłkarskich w kategoriach „Młodzik” „Junior” na szczeblu okręgu świętokrzyskiego w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia od alkoholu

I. Rodzaj, cel zadania i wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania:
1. Sfera zadania:
- organizowanie  zajęć sportowych, treningów  i udział w rozgrywkach piłkarskich,
- realizację programu przeciwdziałania uzależnienia od alkoholu,
2. Cel zadania:
„Poprawa sprawności fizycznej, odciągnięcie dzieci i młodzieży od różnego typu używek poprzez zachęcanie do aktywności sportowej i uczestniczenia w życiu społecznym”.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi
20 000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Do konkursu dopuszcza się jedynie oferty zgłoszone na obowiązujących formularzach ofert zgodnych z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) pod rygorem odrzucenia.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać powierzone tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu.
4. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania.

III. Terminy i warunki realizacja zadania
1. Zadanie musi być realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów.
2. Terminy oraz warunki realizacji zadania będą  określone w umowie.
3. Data rozpoczęcia zostanie określona w umowie podpisanej z wybranym oferentem.
4. Planowana data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 15 grudnia 2022 roku.


IV. Miejsce realizacji zadania
Obiekty szkolne lokalnych placówek, obiekty sportowe Stowarzyszenia GLKS Zorza Tempo, inne spełniające warunki wymagane do prowadzenia tego typu zajęć.

V. Termin składania ofert

1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 03.10.2022r. do dnia: 24.10.2022r. do godz.12:00
2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, z dopiskiem „Otwarty Konkurs ofert - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy Pacanów poprzez organizację regularnych  zajęć sportowych i udział w rozgrywkach piłkarskich  w  kategoriach „Młodzik” „Junior” na szczeblu okręgu świętokrzyskiego   w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnienia od alkoholu”.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
- zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
- możliwość i doświadczenia realizacji zadania podobnego typu przez organizację,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- dotychczasowa współpraca z gminą,
- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2. Oferty mogą być uzupełniane i poprawiane tylko na etapie oceny formalnej.
3. Dla ofert niekompletnych, nieprawidłowo wypełnionych, ustala się termin 7 dni od otrzymania powiadomienia na dostarczenie brakujących dokumentów lub poprawienie błędów.
4. Ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne dokonywana jest przez komisję konkursową. Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów w drodze zarządzenia.
5. Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów protokół z oceny poszczególnych ofert.
6. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów,  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.
7. Formę, termin przekazania i sposób rozliczania dotacji określać będzie umowa zawarta z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.
8. Z wykonania zadania oferent sporządza sprawozdanie, termin będzie określony w zawartej umowie.
9. Po ogłoszeniu wyników umowa z wybranym oferentem będzie zawarta bez zbędnej zwłoki.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Pacanów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi dotacji.
W roku bieżącym nie ogłaszano zadań tego rodzaju, natomiast w 2021 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w ww.  zakresie wyniosła 9 989,89 zł.

Zobacz również: