Obwieszczenie ROŚ.6220.13.2022

2022-09-15 13:22:09 Ogłoszenia

Dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa z rzeki Wisy w km 190+780-191+630 w miejscowości Kępa Lubawska gmina Pacanów oraz w km 194+300-195+300 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów wraz z jego przewozem barką i przeładunkiem na prawym brzegu w międzywalu rzeki Wisły w km 193+750 w miejscowości Szczucin

Znak: ROŚ.6220.13.2022

Pacanów, dnia 14.09.2022r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 1, §3 i § 4,  art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – k.p.a.,  (tj. Dz.  U. 2021 poz. 735 ze zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – u.o.o.ś., (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)

zawiadamiam strony, że:

1.      na wniosek Inwestora Firmę Handlowo-Usługowo-Budowlaną „RZEKA” s.c. Wanda Madra, Jan Mądry, Radosław Mądry z siedzibą w 39-300 Mielec ul. Wysockiego 2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa z rzeki Wisy  w km 190+780-191+630 w miejscowości Kępa Lubawska gmina Pacanów oraz w km 194+300-195+300 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów wraz z jego przewozem barką i przeładunkiem na prawym brzegu w międzywalu rzeki Wisły w km 193+750 w miejscowości Szczucin

2.      wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 42 rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 10 listopada 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3.      na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wydobywanie kruszywa z rzeki Wisły w km 190+780-191+630 w miejscowości Kępa Lubawska gmina Pacanów oraz w km 194+300-195+300 w miejscowości Rataje Karskie gmina Pacanów wraz z jego przewozem barką i przeładunkiem na prawym brzegu w międzywalu rzeki Wisły w km 193+750 w miejscowości Szczucin.

Wydobywanie materiału z rzeki odbywać się będzie z jej nurtu, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

- km 190+780-191+630 – dz. nr 1 obręb Lubasz woj. małopolskie oraz dz. nr 407/1 obręb Kępą Lubawska woj. świętokrzyskie,

- km 194+300-195+300 - dz. nr 1 obręb Szczucin woj. małopolskie, dz. nr 2 obręb Łęka Szczucińska woj. małopolskie, dz. nr 723 obręb Kółko Żabieckie woj. świętokrzyskie oraz dz. nr 612 obręb Rataje Karskie woj. świętokrzyskie, będących w administracji Wód Polskich – Zarząd Zlewni w Sandomierzu. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 a u.o.o.ś. stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1)      przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,

2)      działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3)      działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@pacanow.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie, w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczucinie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectw: Kępa Lubawska, Rataje Karskie, Kółko Żabieckie gmina Pacanów oraz sołectw Szczucin, Lubasz, Łeka Szczucińska gmina Szczucin.

Publiczne ogłoszenie nastąpi 20 września 2022r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 735), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

1.        Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·          Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie

tablicach ogłoszeń miejscowości:

·          Kępa Lubawska, Rataje Karskie, Kółko Żabieckie gmina Pacanów

·          Szczucin, Lubasz, Łęka Szczucińska gmina Szczucin na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.        Wnioskodawca./.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Dot. ROŚ.6220.13.2022 z dnia  14 .09.2022r. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)        Administratorem Państwa danych jest  reprezentowany przez Burmistrza Urząd Miasta i Gminy Pacanów adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów woj. świętokrzyskie, telefon: 413765403

2)        Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)        Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

4)        Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5)        Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię).

6)        W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)        prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7)        Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa
w punkcie 3.

8)        Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Zobacz również: