Obwieszczenie IGPM.6733.2.2022

2022-08-31 11:16:45 Ogłoszenia

Budowa odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 710,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”,

Pacanów, dnia 31.08.2022 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.2.2022

Data obowiązywania:

od 31.08.2022 do 15.09.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w na wniosek z dnia 29.07.2022 r.:

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Kielce, reprezentowanego przez Pana Marcin Rokita, ul. 1 Maja 62/26, 25-511 Kielce

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 710,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 5 części”,

·                     Dla Zadania 1: działki o numerach ewidencyjnych 1941 i 1262, położone w miejscowości gminnej Pacanów, obręb 0001 Pacanów, oraz 41 i 22/1 położone w miejscowości Niegosławice, obręb 0012 Niegosławice, gmina Pacanów;

·                     Dla Zadania 2: działki o numerach ewidencyjnych 920, 241, 731 oraz 941, położone w miejscowości Żabiec, obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów;

·                     Dla Zadania 3: działki o numerach ewidencyjnych 339 oraz 591, położone w miejscowości Rataje Karskie, obręb 0016 Rataje Karskie, gmina Pacanów;

·                     Dla Zadania 4: działki o numerach ewidencyjnych 424/1, 425/1, 593/1 i 592/1, położone w miejscowości Rataje Karskie, obręb 0016 Rataje Karskie, gmina Pacanów, oraz działka o numerze ewidencyjnym 1239/1 położona w miejscowości Rataje Słupskie, obręb 0017 Rataje Słupskie, gmina Pacanów.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 106 k.p.a., Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

Informuję strony o uprawnieniach z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wnoszenie uwag i wniosków do zebranych dowodów i materiałów, istnieje w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208 w dniach i godzinach pracy jednostki samorządu terytorialnego po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 13 lub drogą elektroniczną po przesłaniu pisemnego wniosku na adres: ug2@pacanow.pl ze względu na sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19” regulowana ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 567 z p.zm.)

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Do wiadomości publicznej:

 www.bip.pacanow.pl

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: