Zawiadomienie o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.7.2022.AK

2022-08-23 11:44:49 Ogłoszenia

na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 18+834 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 1149/1 obręb Słupia gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. 922/1 w m. Słupia, a także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia.

Sandomierz, dnia 19.08.2022 r.

KR.ZUZ.4.4215.7.2022.AK

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie:

- art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.),

- art. 416 ust. 1, art. 400 ust. 7 w związku art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu zawiadamia, że z urzędu przystępuje do przeglądu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Pacanów, ul. Rynek 15; 28-133 Pacanów decyzją Starosty Buskiego  znak: RLO.6341.34.2017 z dnia 31.08.2017 r. na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód tj. na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 18+834 cieku Kanał Strumień  na terenie działki nr 1149/1 obręb Słupia gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. 922/1 w m. Słupia, a także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia.    

     

            Przypomina się, że podmiot posiadający pozwolenie wodnoprawne obowiązany jest dotrzymywać warunków udzielonego pozwolenia. W przypadku stwierdzenia zmiany celu i zakresu korzystania z wód lub warunków wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu, podlega ono cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania.

             Jednocześnie realizując obowiązek wynikający z art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), zawiadamia się o zamiarze przeprowadzenia oględzin przedmiotu objętego przeglądem, w dniu 14.09.2022 r. godz. 10.00,  w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo wodne oraz realizacji warunków ww. decyzji Starosty Buskiego  znak: RLO.6341.34.2017 z dnia 31.08.2017 r. na wykonanie urządzenia wodnego tj. na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 18+834 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 1149/1 obręb Słupia gm. Pacanów i na szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na dz. nr ewid. 922/1 obręb Słupia, a także przeglądu realizacji warunków tego.

            Zgodnie art. 10 § 1 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów.

         Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a; 27-600 Sandomierz, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 1, w godzinach pracy Zarządu (poniedziałek – piątek, 800-1600). Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

          Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.) informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarządu Zlewni w Sandomierzu i Urzędu Miasta i Gminy Pacanów oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

 

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.wodypolskie.gov.pl

Pouczenie

Informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania  tego obowiązku  doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny

Ponadto zgodnie z art. 40 § 4 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Ponadto wskazuje się, iż w myśl art. 391 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1)   złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;

2)   wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;

3)   wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

W związku z powyższym organ informuje, iż stronie w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wystąpienia do organu
z wnioskiem o doręczanie jej pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( U. z 2020 r. poz. 344).

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że - Załącznik nr 1.


Krzysztof Sobiecki

                                                                                                                Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

Otrzymują (e-PUAP):

 

1.       Gmina Pacanów  ul. Rynek 15; 28-133 Pacanów    

2.       ZUZ Aa

Do wiadomości (e-PUAP):

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

 

Zobacz również: