Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4215.8.2022.AK

2022-08-23 11:41:17 Ogłoszenia

na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 16+610 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 92/3 obręb Karsy Małe gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków – budynek nr 16 na działce nr 109/4 obręb Karsy Małe, a także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia.

Sandomierz, 19.08.2022 r.

KR.ZUZ.4.4215.8.2022.AK

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE PRZEGLĄDU

POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

            Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, żez urzędu przystąpił do przeglądu pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Pacanów, ul. Rynek 15; 28-133 Pacanów decyzją Starosty Buskiego  znak: RLO.6341.36.2017 z dnia 04.09.2017 r. na wykonanie urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód tj. na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych w km 16+610 cieku Kanał Strumień na terenie działki nr 92/3 obręb Karsy Małe gm. Pacanów i na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków – budynek nr 16 na działce nr 109/4 obręb Karsy Małe, a także przeglądu realizacji warunków tego pozwolenia.   

           Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek.

    Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek – piątek w godz. 800-1600), a ewentualne wnioski i uwagi
można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.Krzysztof Sobiecki

          Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/


Otrzymują (e-PUAP):

 

1.    Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15; 28-133 Pacanów  - celem ogłoszenia

2.    2 x aa. + BIP – celem ogłoszenia

 

Zobacz również: