WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

2022-08-05 12:53:07 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 86/2, obręb 0015 Podwale, stanowiąca własność Gminy Pacanów, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego IN.IV.7510.24.2014 r. z dn. 23.04.2014 r.;

 

a)      Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Podwale, obręb 0015, działka rolna. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

b)      Powierzchnia nieruchomości: 0,37 ha, RIVa- 0,18 ha, RIVb-0,17 ha, B- 0,02 ha;

c)      Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 86/2 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań             i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 86/2 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowani środowiska przyrodniczego: kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych- narodowe zasoby dla przyszłości, kompleksy gruntów rolnych chronionych, tereny zagrożone zalaniem od kanału Strumień; Strefy ochrony dóbr kultury w tym archeologicznej: Strefa biernej ochrony archeologiczne, wg. mat. PSOZ WA w Kielcach.

d)      Przeznaczenie: dzierżawa pod działalność rolniczą.

e)      Wysokość czynszu za dzierżawę: 111,00 zł, ZW, czynsz wyliczony na podstawie Zarządzenia nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 24 września 2021r.

f)       Terminy wnoszenia opłat: raz do roku do 15 września.

g)      Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.

h)      Okres wydzierżawienia: 10 lat.

 

2. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 249, obręb 0027 Sroczków, stanowiąca własność Gminy Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1B/00011414/2;

 

a)      Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Sroczków, obręb 0027, działka rolna. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

b)      Powierzchnia nieruchomości: 0,27 ha, RIIIb.

c)      Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 249 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań             i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 249 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych- narodowe zasoby dla przyszłości, kompleksy gruntów rolnych chronionych

d)      Przeznaczenie: dzierżawa pod działalność rolniczą.

e)      Wysokość czynszu za dzierżawę: 100,00 zł, ZW, czynsz wyliczony na podstawie Zarządzenia nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 24 września 2021r.

f)       Terminy wnoszenia opłat: raz do roku do 15 września.

g)      Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.

h)      Okres wydzierżawienia: 10 lat.

 

3. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 788, obręb 0024 Żabiec, stanowiąca własność Gminy Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1B/00056480/2;

 

a)      Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Żabiec, obręb 0024, działka rolna. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

b)      Powierzchnia nieruchomości: 1,18 ha, RIVa- 0,92 ha, RIVb-0,14 ha, ŁIV- 0,12ha;

c)      Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 788 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań             i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 788 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych- narodowe zasoby dla przyszłości, kompleksy gruntów rolnych chronionych, gleby organiczne.

d)      Przeznaczenie: dzierżawa pod działalność rolniczą.

e)      Wysokość czynszu za dzierżawę: 354,00 zł, ZW, czynsz wyliczony na podstawie Zarządzenia nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 24 września 2021r.

f)       Terminy wnoszenia opłat: raz do roku do 15 września.

g)      Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.

h)      Okres wydzierżawienia: 10 lat.

 

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 05.08.2022 r., przez okres 21 dni.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwach Podwale, Sroczków, Żabiec, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.

Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

 

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25.

Zobacz również: