WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie

2022-06-10 13:03:35 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie:
1.    Oznaczenie nieruchomości: Lokal użytkowy usytuowany w budynku Urzędu Miasta           i Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, na działkach ewidencyjnych nr 1517, 1516/5, 1529, 1516/10, 1530/1, dla których Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1B/00001789/8;
2.    Powierzchnia nieruchomości: 163,82 m2;
3.    Opis nieruchomości: lokal użytkowy, mieszczący się na paterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, składający się z 8 pomieszczeń;
Dla działek nr 1517, 1516/5, 1529, 1516/10, 1530/1 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów ww. działki znajdują się w strefie budownictwa mieszkaniowego wraz z usługami towarzyszącymi, strefie koncentracji i rozwoju usług ponadlokalnych, podstawowych i komercyjnych;
Według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ww. działki stanowią użytek Bi, działki zabudowane.
4.    Przeznaczenie: użyczenie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie,
5.    Okres użyczenia: czas nieoznaczony.
Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 10 czerwiec 2022 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 i w miejscowości Pacanów, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do użyczenia udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25.

Zobacz również: