WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Rataje Słupskie

2022-06-10 11:26:53 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.    Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 31 stanowiąca własność Gminy Pacanów na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.34.2021 z dn. 05.01.2022 r.;
Powierzchnia nieruchomości – 0,64 ha, RIIIa- 0,13 ha, RIIIb- 0,14 ha, RIVa- 0,37 ha;
2.    Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Rataje Słupskie, obręb 0017, działka o regularnych granicach, położona w kompleksie gruntów rolnych;
3.    Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 31 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 31 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym- obszar doliny Wisły, kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych- narodowe zasoby dla przyszłości, kompleksy gruntów rolnych chronionych, tereny zagrożone zalaniem od kanału Strumień;
4.    Cena nieruchomości- 21 000,00 zł, zwolnione z Vat;
5.    Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 10 czerwca 2022 r. i złoży oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25 lub 13.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 10 czerwiec 2022 r., przez okres 21 dni.

Zobacz również: