WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Parafii św. Marcina w Pacanowie

2022-06-10 11:25:43 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Parafii św. Marcina w Pacanowie:
1.    Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1317, powierzchnia 0,1399 ha, obręb 0001 Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1B/00067592/0;
2.    Powierzchnia nieruchomości: 0,1399 ha;
3.    Opis nieruchomości: plac postojowy;
Dla działki nr 1317 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka znajduje się w obszarze oznaczonym, jako tereny cmentarzy ze strefą ochronną;
Według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków działka nr 1317 stanowi użytek Bi;
4.    Przeznaczenie: użyczenie na potrzeby Parafii św. Marcina w Pacanowie, plac postojowy;
5.    Okres użyczenia: 3 lata.
Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 10 czerwiec 2022 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 i w miejscowości Pacanów, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do użyczenia udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25.

Zobacz również: