Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2021/2022

2022-04-20 10:45:51 Ogłoszenia

została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.8.2021/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 3” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. gr 210/3 obręb Kwasów, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Pacanów, 19.04.2022r

Znak: ROŚ.6220.8.2021/2022

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2021, poz. 735 ze zm.) 

zawiadamiam

że w dniu 19.04.2022r na wniosek Inwestora Projekt Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.8.2021/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 3” planowanego do realizacji na działce o nr ewid. gr 210/3 obręb Kwasów, gmina Pacanów,  powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust 1 pkt. 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie, Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kwasów i Klępie Górne .


Otrzymują:

1.        Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·          Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

·          Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy

tablicach ogłoszeń sołectw:

·          Kwasów gmina Pacanów

·          Klępie Górne gmina Stopnica

·          na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.        Wnioskodawca

Znak: ROŚ.6220.8.2022 z dnia 19.04..2022r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Państwa danych jest  reprezentowany przez Burmistrza Urząd Miasta i Gminy Pacanów adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów woj. świętokrzyskie, telefon: 413765403

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

4)       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5)       Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)        prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)        prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7)       Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

8)       Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/Wiesław Skop

Zobacz również: