Zawiadomienie ROŚ.6220.8.2022

2022-04-20 10:40:39 Ogłoszenia

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Słupia planowanego do realizacji na całości działek o nr ewid. gr 945, 971, 1029, 1098 i na części działki o nr ewid. 1099 obręb Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Pacanów, 15.04.2022r.

Znak: ROŚ.6220.8.2022

Zawiadomienie

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 36 § 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r, poz. 2373 ze zm.- dalej ustawa ooś)

zawiadamiam Strony postępowania

o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Słupia planowanego do realizacji na całości działek o nr ewid. gr 945, 971, 1029, 1098 i na części działki o nr ewid. 1099 obręb Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, przez Inwestora PVE 236 Sp. z o.o. z siedzibą w 85-065 Bydgoszcz ul. Jana Karola Chodkiewicza 7/1C, pełnomocnik P. Damian Bębnista.

Przedłużenie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie związane jest z otrzymaniem przez tut. Urząd zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.04.2022r sygn.: KR.ZZŚ.4.4360.73.2022.BS, w którym przedłużył do dnia 6 maja 2022r. termin w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku – określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 36 k.p.a. wyznaczam przewidywany termin wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia do 06.06.2022r. Termin ten nie jest ostateczny i może ulec zmianie (w chwili obecnej nie jest zależny od organu prowadzącego postępowanie)

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym w art. 35 k.p.a jest konieczność uzyskania przez tut. Organ opinii, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.).

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, Organ zasięga opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@pacanow.pl

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ooś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kółko Żabieckie.

Równocześnie informuję, że stronie postępowania zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a. służy prawo wniesienia ponaglenia wraz z uzasadnieniem do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie - art.37 § 2 K.p.a.

   

Otrzymują:

1.        Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej BIP  i tablicy ogłoszeń:

·          Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicy ogłoszeń sołectwa Słupia

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.        Wnioskodawca

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dot. ROŚ.6220.8.2021 z dnia  15.04..2022r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)        Administratorem Państwa danych jest  reprezentowany przez Burmistrza Urząd Miasta i Gminy Pacanów adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów woj. świętokrzyskie, telefon: 413765403

2)        Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)        Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

4)        Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5)        Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6)        W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)        prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7)        Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

8)        Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy

/-/Wiesław Skop

Zobacz również: