Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2022

2022-03-29 14:03:03 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Żabiec gmina Pacanów

Pacanów, 28.03.2022r.

Znak: ROŚ.6220.3.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 9, 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu podstępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1, 74 ust. 3 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz.247 z późn. zm. ooś) w nawiązaniu do wniosku złożonego przez Inwestora PVE 118 Sp. z o.o. z siedzibą w 85-011 Bydgoszcz ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, pełnomocnik P. Damian Bębnista w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie obrębu Żabiec gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

 

zawiadamia Strony postępowania,

 

że Wnioskodawca w dniu 22.03.2022r. w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach sygn.: WOO-II.4220.47.2022.PW.1, przedłożył w tutejszym urzędzie zaktualizowaną Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z mapą z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym zasięgiem obejmującym obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz ze wskazaniem granic terenu do 100 m od granicy zasięgu inwestycji

Zmiany w KIP dot. zmiany zakresu planowanej inwestycji tj. zwiększenie inwestycji o dodatkowe działki o nr ewid. gr 256/1 i 256/2 obręb Żabiec.

Poprawna nazwa planowanego przedsięwzięcia brzmi: przedsięwzięcie polegające na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 250, 259, 266/1, 266/2, 269, 281/2 oraz części działek o nr ewid.  256/1 i 256/2, 265, 927, 958 obręb Żabiec gmina Pacanów

Jednocześnie tut. Urząd informuje, że strony przedsięwzięcia się nie zmieniły, nie zwiększyła się ich liczba.

 

Wnioskodawca pismem z dnia 18.03.2022r dokonał uzupełnienia raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, zaś tut. Organ uzupełnienie przekazał do pozostałych organów biorących udział w ocenie oddziaływania na środowisko tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu.

 

Informuję, że zgodnie z art.10 K.p.a., strony postepowania mają prawo do czynnego w nim udziału
w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań.
Z uzupełnieniem raportu oraz z zebraną dokumentacją postępowania strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem i wyznaczeniu daty oraz godziny przyjęcia. Uwagi i wnioski do sprawy można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@pacanow.pl, zostaną one rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy w Pacanowie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

./.

Ze względu na konieczność uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe w ustawowym terminie. Zawiadamiam, że sprawa zostanie rozpatrzona w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

 

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Żabiec.

 

Data publicznego ogłoszenia: 29.03.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej BIP 
i tablicy ogłoszeń:

tablicy ogłoszeń sołectwa:

na okres od dnia 29.03.2022 do dnia 12.04.2022r.

2.       Wnioskodawca

3.       a/a

 

 

Zobacz również: