Zawiadomienie ROŚ.6220.7.2021

2022-03-14 10:53:46 Ogłoszenia

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 2”

Pacanów, 11.03.2022r

Znak: ROŚ.6220.7.2021

   

 Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2021, poz. 735 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 11.03.2022r na wniosek Inwestora Projekt Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.7.2021/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Pacanów 2” planowanego
do realizacji na działkach o nr ewid. gr 23/3 i 23/4 obręb Kwasów, gmina Pacanów,  powiat buski, województwo świętokrzyskie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust 1 pkt. 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00.

 

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kwasów.

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

Wiesław Skop