Obwieszczenie IGPM.6733.2.2021.2022

2022-01-17 13:05:06 Ogłoszenia

Zmiana sposobu użytkowania lokalu po byłym posterunku policji na dwa oddzielne, mieszkalne lokale socjalne wraz z niezbędną przebudową i nowymi instalacjami (elektryczna, wod.-kan., gazowa, CO).

Pacanów, dnia 17.01.2022 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.2.2021.2022

 

Data obowiązywania:

od 17.01.2022 do 31.01.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w na wniosek z dnia 30.12.2021 r.:

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,

Pełnomocnik: Pani Bogusława SIEDLECKA, adres korespondencyjny: ul. Tarnowska 16b, 33-131 Łęg Tarnowski

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Zmiana sposobu użytkowania lokalu po byłym posterunku policji na dwa oddzielne, mieszkalne lokale socjalne wraz z niezbędną przebudową i nowymi instalacjami (elektryczna, wod.-kan., gazowa, CO).

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1436, położonej w obręb:  0001 Pacanów, jednostka

 

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 106 k.p.a., Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

Informuję strony o uprawnieniach z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wnoszenie uwag i wniosków do zebranych dowodów i materiałów, istnieje w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208 w dniach i godzinach pracy jednostki samorządu terytorialnego po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 13 lub drogą elektroniczną po przesłaniu pisemnego wniosku na adres: ug2@pacanow.pl ze względu na sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19” regulowana ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 567 z p.zm.)

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Do wiadomości publicznej:

 www.bip.pacanow.pl

Dokumentacja

Zobacz również: