Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2020/2021/2022

2022-01-05 12:18:19 Ogłoszenia

„Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”

Pacanów, 03.01.2022r.

Znak: ROŚ.6220.7.2020/2021/2022

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 36 § 1 i 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r, poz. 283 ze zm.- dalej ustawa ooś)

zawiadamiam,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem z dnia 29.12.2021r sygn.: WOO-II.4221.14.2021.PW.2 przedłużył do dnia 28 stycznia 2022r. termin w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” planowanego na działkach o nr ewid. gr 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 w m. Słupia, w gminie Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, planowanego do realizacji przez Inwestora Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z o.o. z siedzibą w m. Biechów 80, 28-133 Pacanów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a przed wydaniem decyzji o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@pacanow.pl Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3ooś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie  BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Słupia.

Na podstawie art. 36 k.p.a. wyznaczam przewidywany termin wydania decyzji kończącej postępowanie do 31 marca 2022r. Równocześnie informuję, że stronie postępowania zgodnie z art. 37 § 1 K.p.a. służy prawo wniesienia ponaglenia wraz z uzasadnieniem do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie - art.37 § 2 K.p.a.

   

 Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej BIP  i tablicy ogłoszeń:

tablicy ogłoszeń sołectwa Słupia

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.        Pełnomocnik Wnioskodawcy

Zobacz również: