Obwieszczenie ROŚ.6220.7.2020/2021

2021-12-15 11:40:40 Ogłoszenia

zawiadomienie stron postępowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”

Pacanów, 14.12.2021r.

Znak: ROŚ.6220.7.2020/2021

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 9, 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu podstępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1, 74 ust. 3 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz.247 z późn. zm. ooś) w nawiązaniu do wniosku złożonego przez Inwestora Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z o.o. z siedzibą w m. Biechów 80, 28-133 Pacanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” planowanego na działkach o nr ewid. gr 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 w m. Słupia, w gminie Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

 

zawiadamia Strony postępowania,

 

że Wnioskodawca w dniu 03.12.2021r. w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach sygn..: WOO-II.4220.14.2021.PW.1 z dnia 14.05.2021r., przedłożył w tutejszym urzędzie uzupełnienie raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wnioskodawca pismem z dnia 30.11.2021r dokonał uzupełnienia raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, zaś tut. Organ uzupełnienie przekazał do pozostałych organów biorących udział w ocenie oddziaływania na środowisko tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu.

 

Informuję, zę zgodnie z art.10 K.p.a., strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań. Z uzupełnieniem raportu oraz z zebraną dokumentacją postępowania strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem i wyznaczeniu daty oraz godziny przyjęcia. Uwagi i wnioski do sprawy można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@pacanow.pl, zostaną one rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy w Pacanowie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

 

Ze względu na konieczność uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest możliwe w ustawowym terminie. Zawiadamiam, że sprawa zostanie rozpatrzona w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

 

./.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Słupia.

 

Data publicznego ogłoszenia: 15.12.2021 r.

 

 

 

Z-ca Burmistrza

mgr inż. Kazimierz Zdziebko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej BIP  i
tablicy ogłoszeń:

tablicy ogłoszeń sołectwa:

na okres od dnia 15.12.2021 do dnia 13.01.2022r.

2.       Wnioskodawca

3.       a/a

 

 

Zobacz również: