ZARZĄDZENIE nr 101/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 26.11.2021 r.

2021-11-26 12:42:10 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Rataje Karskie, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl
2. Informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w §1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 101/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 26.11.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy
Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy:
1.    Oznaczenie nieruchomości: działki ewidencyjne nr: 27/9 pow. 0,4709 ha, 27/11 pow. 0,4737 ha, 28/4 pow. 0,6333 ha w Ratajach Karskich, obręb 0016, stanowiące własność Gminy Pacanów na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A Nr 3056/2016 zawartego dnia 02.11.2016 r.;
2.    Powierzchnia nieruchomości: 1,5779 ha;
3.    Opis nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Rataje Karskie,  w kształcie prostokąta, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej.
Dla działek nr 27/9, 27/11, 28/4 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka znajduje się w obszarze upraw polowych, strefie oznaczonej jako system lokalnych powiązań ekologicznych                     ( tereny zieleni przyrzecznej, otwarte tereny łąk i pastwisk), tereny zagrożone zalaniem od Kanału Strumień;
Według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków działki nr 27/9, 27/11, 28/4 oznaczone są jako RRIVa, RRIVb, RWIVa, działki są niezabudowane.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
4.    Przeznaczenie: dzierżawa pod działalność rolniczą.
5.    Wysokość czynszu za dzierżawę: w przeliczeniu 300 zł za 1 ha rocznie, ZW.
6.    Terminy wnoszenia opłat: raz do roku do 15 września.
7.    Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.
8.    Okres wydzierżawienia: 3 lata.
Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 26.11.2021 r., przez okres 21 dni.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Rataje Karskie, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: