Ogłoszenie

2021-10-04 12:24:38 Ogłoszenia

Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spis i kartę inwentaryzacyjną dla n/w działek: -1152/2 o pow. 0,05 ha -1164/2 o pow. 0,12 ha położonych w miejscowości Oblekoń, stanowiących mienie gromadzkie na podstawie decyzji Starosty Buskiego z dnia 07.07.2021 r. znak: GKN.6810.4.9.2021

Pacanów, dnia 04.10.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r., ze zm.) Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spis i kartę inwentaryzacyjną dla n/w działek:
-1152/2 o pow. 0,05 ha
-1164/2 o pow. 0,12 ha
położonych w miejscowości Oblekoń, stanowiących mienie gromadzkie na podstawie decyzji Starosty Buskiego z dnia 07.07.2021 r. znak: GKN.6810.4.9.2021.
Spis i karta inwentaryzacyjna wyłożone są do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 przez okres 30 dni, tj. od dnia 4 października 2021 r. do dnia 4 listopada 2021 r.
W związku z powyższym wszelkie zastrzeżenia i uwagi zainteresowane jednostki i osoby mogą zgłaszać do Komisji Inwentaryzacyjnej w podanym terminie.

Przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej
/-/Kazimierz Zdziebko

Zobacz również: