ZARZĄDZENIE nr 85/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 01.10.2021r.

2021-10-01 09:43:31 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE nr  85/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW
z dnia 01.10.2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Oblekoń, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl
2. Informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w §1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 85/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 01.10.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy
Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy:
1.Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 211 w Oblekoniu, obręb 0013, stanowiąca własność Gminy Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1B/00056270/7;
2.Powierzchnia nieruchomości: 0,04 ha;
3.Opis nieruchomości: działka rolna położona w miejscowości Oblekoń, w kształcie prostokąta, położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej.
Dla działki nr 211 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka znajduje się w strefie oznaczonej jako system lokalnych powiązań ekologicznych ( tereny zieleni przyrzecznej, otwarte tereny łąk                           i pastwisk)
Według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków działka nr 211 oznaczona jest jako działka rolna- RIIIa, niezabudowana.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
4.Przeznaczenie: dzierżawa pod działalność rolniczą.
5.Wysokość czynszu za dzierżawę -100,00 zł rocznie ZW.
6.Terminy wnoszenia opłat- do 15 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.
7.Okres wydzierżawienia: 3 lata.
Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 01.10.2021 r., przez okres 21 dni.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Oblekoń, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25.


Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: