ZARZĄDZENIE nr 84/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 01.10.2021r.

2021-10-01 09:07:52 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

ZARZĄDZENIE nr  84/2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW

z dnia 01.10.2021 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego  w Kielcach

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach nieruchomość lokalową wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl

2. Informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w §1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 01.10.2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach:

1. Oznaczenie nieruchomości: Lokal użytkowy usytuowany w budynku na działce ewidencyjnej nr 1315/2, stanowiącej własność Gminy Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW nr KI1B/00055357/4;

2. Powierzchnia nieruchomości: 28,66 m2;

3. Opis nieruchomości: Lokal użytkowy znajdujący się na 1 piętrze budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie przy ul. dr Gałązki 11;

Dla działki nr 1315/2 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka znajduje się w strefie koncentracji i rozwoju usług ponadlokalnych, podstawowych i komercyjnych;

Według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków działka nr 1315/2 jest zabudowana;

4. Przeznaczenie: użyczenie na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach;

5. Okres użyczenia: na czas nieoznaczony.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 01.10.2021 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.

Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do użyczenia udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: