Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2021

2021-09-30 15:15:48 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 1+920 do km 5+851 dł. 3931” planowanego do realizacji przez Powiat Buski na działkach o nr ewid. gr 1447, 325/2, 303/3 obręb Rataje Słupskie, 602, 575 obręb Rataje Karskie, 921 obręb Żabiec,,

Pacanów, 29.09.2021r.

ROŚ.6220.4.2021

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0115T Kępa Lubawska-Pacanów-Oleśnica-Strzelce od km 1+920 do km 5+851 dł. 3931” planowanego do realizacji przez Powiat Buski na działkach o nr ewid. gr 1447, 325/2, 303/3 obręb Rataje Słupskie, 602, 575 obręb Rataje Karskie, 921 obręb Żabiec,,

zawiadamiam  Strony postępowania,

że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Strony mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji. Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Pacanów tj. 700 do 1500 w pok. 110. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpi dnia 30.09.2021 r.

Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na uwarunkowania proceduralne.
Wydanie decyzji przewiduje się w terminie do 29.10.2021 r.Otrzymują:

1.        Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·          Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

·          Rataje Karskie, Rataje Słupskie, Żabiec

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.        Wnioskodawca

3.        A/a

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: