Obwieszczenie KR.ZUZ.4.4210.177.2021.KJ

2021-09-22 12:46:17 Ogłoszenia

lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego – tj. sieci kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr 215/2, 219/1, 219/2, 218/1, obręb Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Sandomierz, dn. 20.09.2021 r.

KR.ZUZ.4.4210.177.2021.KJ         

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie:

-      art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2021 roku,  poz. 735 z późn.zm.);

-      art. 401 ust. 4 i ust. 8, w związku z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz art. 400 ust. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn.zm.);

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku z dnia 01.07.2021 r. (data wpływu 02.07.2021 r.) wraz z uzupełnieniem z dnia 26.08.2021 r. (data wpływu 30.03.2021 r.) PGE Dystrybucja S.A siedzibą w Lublinie za pośrednictwem pełnomocnika Pana Maciej Dzik wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-  lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego – tj. sieci kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr 215/2, 219/1, 219/2, 218/1, obręb Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działki nr 215/2, 219/1, 219/2, 218/1, obręb Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie, zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła.

Zgodnie z art. 401 ust. 8 Prawa wodnego nieuregulowany stan prawny nieruchomości nie stanowi przeszkody do wydania i doręczenia decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego oraz zawiadomień o ich wydaniu.  W związku z nieuregulowanym stanem prawnym do zawiadomienia stron o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 Kpa, dlatego strony zostaną zawiadomione o tym etapie postępowania poprzez obwieszczenie.

Wobec powyższego zawiadamia się, że zgodnie z art. 73 § 1 w związku z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu, w siedzibie Nadzoru Wodnego w Staszowie, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, piętro III, pokój nr 303 (poniedziałek – piątek w godz. 800-1600), tel. 573 443 894. Wgląd w akta sprawy jest nieobowiązkowy.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Obwieszczenie podano do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń: w siedzibie  Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie przy ul. Długosza 4a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl, Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz Urzędu Miasta i Gminy
w Pacanowie.

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Ponadto zgodnie z dyspozycją art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania  tego obowiązku  doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Pouczenie

 

Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) lub
w terminie wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.


 

                                             
Dariusz Gorzkiewicz

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

 

Otrzymują (ZPO, Poczta Polska, epuap):

1.       PGE Dystrybucja S.A siedzibą w Lublinie za pośrednictwem pełnomocnika Pana Maciej Dzik, adres do korespondencji: Pracownia Projektowa CKTECH Maciej Dzik, Słowik, ul. Markowizna 30, 26-052 Nowiny

2.       Pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika zawiadomione w trybie art. 49 K.p.a. poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń: w siedzibie  Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW Wody Polskie przy ul. Długosza 4a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl, Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju oraz Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.

3.       A/a

 

Zobacz również: