INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO KR.ZUZ.4.4210.177.2021.KJ

2021-09-22 12:44:07 Ogłoszenia

lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego – tj. sieci kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr 215/2, 219/1, 219/2, 218/1, obręb Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie

                                                                                                     Sandomierz, dn. 20.09.2021 r.

KR.ZUZ.4.4210.177.2021.KJ

                                                                                                                                       

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 z późn.zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin za pośrednictwem pełnomocnika Pana Maciej Dzik postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

-  lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła nowego obiektu budowlanego – tj. sieci kablowej doziemnej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr 215/2, 219/1, 219/2, 218/1, obręb Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach działki nr 215/2, 219/1, 219/2, 218/1, obręb Komorów, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie, zlokalizowanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisła.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Nadzoru Wodnego w Staszowie, ul. Wschodnia 13,  28-200 Staszów, piętro III, pokój nr 303 (poniedziałek – piątek w godz. 800-1600), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag  i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.            

                                             
Dariusz Gorzkiewicz

Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu

/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

 

 

Otrzymują (epuap):

   1. Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów celem ogłoszenia

2. Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju, Aleja Adama Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój – celem  
    ogłoszenia

3. 2x A/a+ BIP – celem ogłoszenia

Zobacz również: