Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2020/2021

2021-09-15 15:05:35 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów

Pacanów, 15.09.2021r

Znak: ROŚ.6220.4.2020/2021

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz.283 z późn. zm.), i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2020, poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 15.09.2021r na wniosek Inwestora SIG POLSKA PORTFOLIO 6 Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.4.2020/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust 1 pkt. 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Karsy Małe.


 

Otrzymują:

Zainteresowani oraz strony poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

•           Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

•           Karsy Małe

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: