Obwieszczenie IGPM.6733.1.2021

2021-07-09 14:20:12 Ogłoszenia

Budowa zespołu parkingowego dla samochodów osobowych, wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jego funkcjonowanie

Pacanów, dnia 09.07.2021 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2021

 

Data obowiązywania:

od 10.07.2021 do 23.07.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.07.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 3.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa zespołu parkingowego dla samochodów osobowych, wraz z niezbędną infrastrukturą gwarantującą prawidłowe jego funkcjonowanie

obejmująca nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1625 oraz część nieruchomości drogowych o numerach ewidencyjnych 1991, 2005 oraz 1974/1, położonej w miejscowości Pacanów, obręb:  0001 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów – miasto.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późniejszymi zmianami).

 


Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: