WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy

2021-04-30 13:54:15 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:


Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 522, obręb 0027 Sroczków, gmina Pacanów:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 522, własność Gminy Pacanów na podstawie decyzji Wojewody Kieleckiego znak: GG.V-7413/49/7/94 z dn. 06.10.1994 r.

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,3500 ha.

3. Opis nieruchomości: działka rolna położona w miejscowości Sroczków, w kształcie prostokąta, położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej.

Dla działki nr 522 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów oznaczona jako Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: grunty pozostałe, obszary proponowane do zalesień, zadrzewień i zadarnień.

Według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków działka nr 522 oznaczona jest jako działka rolna- RVI, niezabudowana.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

4. Przeznaczenie: dzierżawa pod działalność rolniczą.

5. Wysokość czynszu za dzierżawę -100,00 zł (brutto) rocznie.

6. Terminy wnoszenia opłat- do 15 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy.

7. Okres wydzierżawienia: 3 lata.

 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Sroczków, na stronach internetowych Urzędu: www. bip.pacanow.pl, www.pacanow.pl.

Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Wykaz podlega wywieszeniu od 30.04.2021 r. na okres 21 dni.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: