Obwieszczenie IGPM.6733.1.2019.2020.2021

2021-04-09 13:40:54 Ogłoszenia

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu)

Pacanów, dnia 09.04.2021 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2019.2020.2021

Data obowiązywania:

od 09.04.2021 do 23.04.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.04.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję zmiana Nr 2 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nieruchomości o numerze ewidencyjnym 222, położoną w miejscowości Wójcza, obręb 0021 Wójcza, jednostka ewidencyjna: Pacanów, gmina Pacanów, dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa obiektu remizy OSP w miejscowości Wójcza (dobudowa pomieszczeń gospodarczo-magazynowych do istniejącego obiektu)

Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Zapis decyzji zmieniającej dotyczy zmiany rodzaju i kąta nachylenia połaci dachowych.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 13 z uwagi na sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19” regulowana ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 567 z p.zm.)

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami). 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: