Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2021

2021-04-02 10:56:26 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 288/4 w miejscowości Książnice, gmina Pacanów

Pacanów, 01.04.2021r

Znak: ROŚ.6220.2.2021 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz.2081 z późn. zm.) i art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

Zawiadamiam 

że w dniu 01.04.2021r na wniosek Inwestora PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O. ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce adres do korespondencji ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce, została wydana decyzja znak: ROŚ.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 288/4 w miejscowości Książnice, gmina Pacanów”, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust 1 pkt. 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju nr 110 Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Książnice.

 

Otrzymują:

Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

•              Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

•              Książnice

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop


Zobacz również: