Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2020/2021

2021-02-12 12:53:36 Ogłoszenia

„Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 1”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica”

Pacanów, 12.02.2021r.

Znak: ROŚ.6220.5.2020/2021

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 oraz 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz.283 ze zm. )

 

zawiadamiam Strony postępowania

 

o wydaniu decyzji znak: ROŚ.6220.5.2020/2021 z dnia 12.02.2021r umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 1”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica”, planowanej
do realizacji na działce o nr ewid. gr 111 obręb 0019 Trzebica, powiat buski, województwo świętokrzyskie,  z wniosku Inwestora EPLANT 17 Sp. z o.o. 30-109 Kraków ul Salwadorska 14-310, reprezentowany przez Pełnomocnika P. Dagmarę Topolską (wcześniej Pleśniarską) ALSEVA INNOWACJE S.A. adres korespondencyjny 30-148 Kraków ul. Lindego 7c.

 

Pismem z dnia 21.01.2021r ( do tut. urzędu wpłynęło 25.01.2021r.) Inwestor EPLANT 17 Sp. z o.o. 30-109 Kraków ul Salwadorska 14-310, reprezentowany przez Pełnomocnika P. Dagmarę Topolską (wcześniej Pleśniarską) ALSEVA INNOWACJE S.A. adres korespondencyjny 30-148 Kraków ul. Lindego 7c, wycofał wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych „TRZEBICA 1”, o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, z możliwością etapowania inwestycji, w miejscowości Trzebica”, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. gr 111 obręb 0019 Trzebica, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

 

W związku z powyższym Organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. decyzji. Wycofanie wniosku przez Inwestora skutkuje brakiem możliwości dalszego postępowania i wymaga jego umorzenia ze względu na bezprzedmiotowość. Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.): „Organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10,  stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

./.

Z treścią decyzji można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Trzebica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

tablicach ogłoszeń sołectw:

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

 

Zobacz również: