Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 1 lutego 2021 roku

2021-02-01 14:20:05 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Pacanów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

 

>>Załączniki do zarządzenia

Zobacz również: