Zawiadomienie ROŚ.6220.7.2020/2021

2021-02-08 13:28:42 Ogłoszenia

,,Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”

ROŚ.6220.7.2020/2021                                                                                           Pacanów, 05.02.2021r.

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 9, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 256 ze zm) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

 

prowadzonego na wniosek Inwestora Gospodarstwa Rybackiego „Wójcza” Sp. z o.o. z siedzibą w m. Biechów 80, 28-133 Pacanów działającego przez pełnomocnika P. Jerzego Gryca adres do koresp. Team s.c., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Ceglana 14, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku restauracyjno-hotelowego, stacji paliw z myjnią dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu” planowanego na działkach o nr ewid. gr 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 w m. Słupia, w gminie Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, że wydane zostało postanowienie znak:  ROŚ.6220.7.2020/2021 z dnia 05.02.2021r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, a tym samym sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zainteresowane strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie w pok. nr 110 w godzinach 700-1500  w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na wydane postanowienie  przysługuje Stronom zażalenie   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Słupia. 

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 Otrzymują:

1.         Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

tablicach ogłoszeń sołectw:

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości


Zobacz również: