ZARZĄDZENIE nr 16/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 5 lutego 2021 r.

2021-02-05 11:43:34 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Sroczków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość rolną wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Sroczków, na stronie internetowej Urzędu: bip.pacanow.pl.

2. Informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w §1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Dnia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Sroczków.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Sroczków

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1.      Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 851 stanowiąca własność Gminy Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1B/00056270/7;

2.      Powierzchnia nieruchomości – 1,6700 ha;

3.      Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Sroczków, obręb 0027, działka zadrzewiona i zakrzaczona, działka niewyposażona w sieci infrastruktury technicznej, według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków działka rolna;

4.      Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 851 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 851 oznaczona jest jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: grunty pozostałe, obszary proponowane do zalesień, zadrzewień i zadarnień; Strefy rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej: obszar proponowany pod wysypisko odpadów komunalnych wraz z mogielnikiem; Strefa ochrony dóbr kultury, w tym archeologicznej: strefa biernej ochrony archeologicznej;

5.      Cena nieruchomości- 20400,00 zł;

6.      Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań;

7.      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 05.02.2021 r. i złoży oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 05.02.2021 r., przez okres 21 dni.

Zobacz również: