Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2020/2021

2021-01-29 13:49:14 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice

 

Pacanów, 28.01.2021r.

Znak: ROŚ.6220.3.2020/2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r, poz. 283 ze zm.- dalej ustawa ooś) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam

o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu o opinię warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. Do ww. Organów został przesłany Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Inwestora SIG POLSKA PORTFOLIO 6 Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa (adres do korespondencji 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 11a.)

Planowana inwestycja polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz
z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 253 położonej w obrębie Książnice, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019, poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 a u.o.o.ś. stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe
do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1)      przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu,

2)      działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3)      działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

 

./.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 u.o.o.ś., stosuje się przepis art. 49 K.p.a., tj. zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie podawane do publicznej wiadomości. W takim przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@pacanow.pl

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie
BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Książnice.

   

Pouczenie

 

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1257), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP
 tablicach ogłoszeń:

tablicach ogłoszeń sołectw:

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

 

Zobacz również: