Obwieszczenie IGPM.6733.11.2020.2021

2021-01-27 08:33:19 Ogłoszenia

Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów.

Pacanów, dnia 26.01.2021 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.11.2020.2021 

Data obowiązywania:

od 27.01.2021 do 10.02.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26.01.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję
Nr 2.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

1.      Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów.

2.      Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

obejmująca część nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1186/2, położonej w miejscowości Słupia, obręb 0018 Słupia, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późniejszymi zmianami).

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

Zobacz również: