Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 26 stycznia 2021 roku

2021-01-27 07:09:17 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2021 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) art.. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz  Uchwała nr XVI/94/19  Rady Miejskiej w Pacanowie  XVI/94/19  z dnia  05 grudnia 2019 r W sprawie przyjęcia  Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020-2025 r., zarządzam co następuje:

§1
1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  na terenie gminy Pacanów w 2021 roku.
2.Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Ogłoszenie zostaje podane do  publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
a)w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów,
b)na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie,
c)na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów  

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia



Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

1. Rodzaj zadania:
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poz. zm.), Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2025 r , uchwalonego Uchwała nr XVI/94/19  Rady Miejskiej w Pacanowie  XVI/94/19  z dnia  05 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  na terenie gminy Pacanów w 2021 roku , pod nazwą:
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  na terenie gminy Pacanów w 2021 roku".
2. Wysokość środków  publicznych:
Proponowana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy  złotych  00/100 PLN).

3. Zasady przyznania dotacji:
1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z poz. zm.), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Pacanów, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,
2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.u. 2018, poz. 2057)

4. Miejsce realizacji zadania:
Obiekty sportowe Stowarzyszenia GLKS Zorza Tempo, obiekty szkolne lokalnych placówek, inne spełniające warunki wymagane do prowadzenia tego typu działalności.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Od dnia 20.02.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.u. 2018, poz. 2057). Realizacja zadania ww. oferty polegać będzie na szerokopojętym upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów oraz ponoszeniem kosztów związanych z merytoryczną realizacją zadania. Koszty obejmują przede wszystkim ryczałty sędziowskie oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej, bieżące utrzymanie stadionu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia.

6. Termin i warunki składania ofert:
Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie  od 27 stycznia do dnia 16 lutego 2021 roku do godz. 12:00 z adnotacją ,, Oferta realizacji zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  na terenie gminy Pacanów w 2021 roku".  w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
Oferty złożone na innych drukach niż określone w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.u. 2018, poz. 2057), niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, wyłania najkorzystniejsze oferty. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert  zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. oferty , które nie spełniają wymogów formalnych, zostały złożone po terminie oraz oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie będą rozpatrywane. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
2. Oferty organizacji zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów. Komisja Konkursowa może się zwrócić do oferentów o złożenie w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.
3. Kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:
- poprawność merytoryczna oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
- dotychczasowa współpraca organizacji z gminą,
- doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu,
- wkład własny organizacji pozarządowej/podmiotu,
- udział środków pochodzących z innych źródeł, wkład rzeczowy, osobowy,
4. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

Zobacz również: