Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2020/2021

2021-01-25 11:22:00 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów

Pacanów, 25.01.2021r.

Znak: ROŚ.6220.4.2020/2021

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

Działając na podstawie art. 30, 33 ust.1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r, poz. 283 ze zm.- dalej ustawa ooś) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam

1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie

2. wszystkich zainteresowanych o możliwości:

-zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy
tut. Urzędu tj. 700 do 1500,

-składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej), w terminie 30 dni, od 26.01.2021r do 25.02.2021r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów; poczta elektroniczna – ug@pacanow.pl

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Inwestora SIG POLSKA PORTFOLIO 6 Sp. z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa (adres do korespondencji 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 11a.)

Planowana inwestycja polegająca na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019, poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów postanowieniem znak: ROŚ.6220.4.2020 z dnia 28.09.2020r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 04.01.2021r. Inwestor przedłożył do Urzędu Miasta i gminy Pacanów raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia dot. budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 56 położonej w obrębie Karsy Małe, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. W związku z tym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww inwestycji.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ww. ustawy). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 26 stycznia 2021r.. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, a także w pobliżu  miejsca planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie sołectwa Karsy Małe.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

Otrzymują:

1.Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP
tablicach ogłoszeń:
-Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:
-Karsy Małe

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

Zobacz również: